Offentlig plats

En offentlig plats är en plats där envar har rätt att röra sig utan att bli exkluderad av ekonomiska eller sociala skäl. På offentlig plats är envar lika mycket värd. Där råder (ett slags) demokrati. På offentlig plats gäller i princip offentlig lag, inte regler och bestämmelser som privatpersoner har hittat på.

Enligt svensk lag – som i och för sig är omstridd – kan offentlig plats ägas av privatperson. Det är platsens bruk som avgör om den är offentlig eller ej. Begreppet allemansrätt, som var sedvana i hundratals år innan det fästes på pränt, säger att mark utom tomt kan brukas av envar i viss utsträckning även om den är privatägd. Ordningslagen säger i sin §1 att även privatägd plats inomhus är offentlig plats om den brukas som kommunikationsled till annan plats.

Offentlig plats kan tjäna till kommunikation, mötesplatser, rekreation – och försörjning: även salutorget är offentlig plats. Trots att marknadsfundamentalister avskyr offentliga platser är marknaden beroende av offentliga platser för att fungera.

Liksom all offentlig egendom hotas offentliga platser av både missbruk och stöld. Gator och torg missbrukas av bilister som tränger undan oskyddade trafikanter genom att hota med våld (och än mer av de politiker som låter detta fortgå). Gator och torg snos av fastighetsägare som erbjuder mutpengar till kommuner för att få ta över dem: i Stockholm tog Hamngatsgallerian över Norra Smedjegatan i början av sjuttitalet och gjorde den till privat egendom.

Dessutom kan vi alla ge exempel på hur privatlagstiftningen får ta över den offentliga lagstiftningen på de offentligaste av platser – är man omyndig eller faller ur ramen av kulturella skäl tar sig polisen ofta rätten att avhysa en utan att man har begått något lagbrott. Men det är rent och skärt myndighetsmissbruk.

Under de senaste två tre generationerna har också de offentliga platserna degraderats på mer subtila vis:
– De har inflaterats bort. Stora mängder lågkvalitativ offentlig plats har spritts ut i stadsbygden vilket har gjort den mindre värd.
– De har degraderats symboliskt. Äldre tiders privata egendomsägare gjorde reverens för de offentliga platserna genom att visa upp sina vackraste sidor för den. Äldre tiders byggnader visade sina vackraste sidor mot gatan och torget. Moderna byggnader vänder ryggsidan utåt.

Att värna offentlig plats har varit kärnan i Alternativ Stads uppgift ända sen vi bildades 1969.