RUFS misslyckas med att nå sina egna mål

Till Stockholms Landsting
Regionplane- och Trafikkontoret

Alternativ Stad (Miljöförbundet Jordens Vänner Stockholm) vill göra några kommentarer till RUFS-2010, Regional Utveckling för Stockholmsregionen 2010. Vi begränsar oss till vad vi anser väsentligast.

De mål planförfattarna säger sig ha är oftast utmärkta. Alternativ Stad ställer helhjärtat upp på önskemålen om en tät integrerad stad med korta resor som klarar klimatmålen, och som för övrigt är vad en ökande andel av stockholmarna efterfrågar även privat. Detta är också helt i överensstämmelse med övergripande beslut av riksdag och regering i klimatfrågan liksom med alla politiska partiers program.

Men vi ställer oss mycket frågande till de medel RUFS-2010 har valt. Detta gör också, noterar vi, den separata miljökonsekvensbeskrivningen som även den påpekar att de valda medlen inte leder till de önskade målen.

Kärnan i misslyckandet är RUFS-2010:s fasthållande vid sextitalsmässiga trafiklösningar i form av motorvägar.

Det är väl känt idag – se Anders Hagson: Stads- och trafikplaneringens paradigm, CTH 2004 – att stora snabba vägar är det offentligas starkaste medel över huvud taget för att styra utvecklingen av stadsstrukturen mot den ökade utglesning som RUFS-2010 säger sig inte vilja ha.

Det är också väl känt att tillgången på billig energi kommer att minska i framtiden. Det är likaledes väl känt att de ungdomar som ska leva med planen inte är intresserade av bilar på samma sätt som den äldre generation som har angett tonen i den. Vi anser det därför märkligt att RUFS-2010 på detta sätt håller fast vid föråldrade lösningar.

För det finns ju alternativ.

En plan som menar allvar med klimatmål måste syfta till att biltrafiken minskar – planeringen kan inte bygga på bränslen som inte är ekonomiskt och fysiskt tillgängliga under rimlig tid.

Biltrafiken kommer att minska om behovet av biltrafik minskar. Vilket kan ske på två sätt: dels genom minskade avstånd i form av ökad integration och tätare stad, dels genom andra sätt att ta sig fram, främst en mycket bättre kollektivtrafik än den vi har idag.

Kollektivtrafiken först. Alternativ Stad la redan 1990 fram ett förslag till kollektivtrafikutveckling för Stockholm som byggde på lätta automatiska banor som förbinder de platser RUFS 2001 har märkt ut som centrumalternativ och alla andra viktiga områden i Stockholm med förorter. Förslaget uppdaterades 2006 i skriften Kollektivtrafik för bilistens behov.

Grundtanken är att skapa starka fasta kollektivtrafiklänkar som ringar och diagonaler av samma dignitet som de befintliga radiella linjerna. Detta kan sedan kompletteras med utvecklade trängselavgifter, utvecklade hyrbilssystem och bilpooler, förbättrade cykelbanor etc etc, av vilka en del återges i Kollektivtrafik för bilistens behov.

Med den utveckling mot ökad täthet som RUFS-2010 säger sig vilja ha borde ovanstående vara helt tillräckligt för att inga nya bilvägar ska behövas. Samtidigt som det i sig gynnar utvecklingen mot ökad täthet.

Det finns givetvis andra möjligheter att bygga ut kollektivtrafiken på. Men det är märkligt att RUFS-2010 inte har några idéer alls på området, förutom vissa uppenbarligen alldeles otillräckliga kompletteringar enligt modellen ”more of the same”.

Likaledes märkligt tycker vi det är att målet ”hela Storstockholm en enda arbetsmarknad” är så överordnat alla andra mål, inklusive klimatmålet. Det är ju detta mål som legitimerar alla motorvägar som sedan krossar alla andra mål. Men arbetspendling kan inte ses som något positivt i sig, och det skulle ha varit bättre om RUFS-2010 hade föreslagit några sätt att förse det underförsörjda Södertörn med fler och mer varierade arbetsplatser istället för att upprätta dyra klimatförstörande redskap för att flytta folk långa sträckor morgon och kväll.

Avslutningsvis vill vi upprepa att målet tät och integrerad stad är vällovligt och vi ser gärna förslag till starkare styrmedel för att nå detta mål. Det borde vara billigare även för exploatören att bygga centralt än perifert. Det borde vara illegalt med trafikdrivande byggen typ externa köpcentra.

Vi tycker oss ha märkt att olika intressenter med diametralt olika intressen har påverkat RUFS-2010 och vi är rädda att de starkaste helt enkelt vinner. Det behövs en politisk styrning för att såväl en tätare stad som klimatmålen ska förverkligas. Vi deltar gärna i diskussionen om hur detta kan gå till.

Alternativ Stad