Synpunkter på ert beslut att starta en ny utredning om Österleden

Allmänt:
När president Bush sa nej till Kyotoavtalet var det bl a med hänvisning till att detta skulle hota den amerikanska livsstilen, som i hög utsträckning är bilburen. När Sverige sa ja till samma avtal var det med insikten att klimatfrågan är något av en ödesfråga för framtiden. Ja:et förpliktigar att minska utsläppet av s k växthusgaser. En stor del av dessa kommer från vägtrafiken. Att minska den nuvarande biltrafiken, inte öka den, måste därför ses som ett prioriterat mål. Bara av detta skäl anser vi att Vägverket omedelbart ska avbryta planerna på att med Österleden som hävstång öka trafiken. Eller som man skriver som första punkt i “Förutsättningar”: “Tillfredsställa den ökade befolkningens reseefterfrågan i den östra delen av regionen”. Vi menar att ökat resande ska ske med kollektivtrafik.

Era anförda skäl:
Vägverket hänvisar bl a till befolkningsökning i Nacka/Värmdö samt Hjorthagen, Frihamnen och Värtaområdet.. Eftersom en stor del av den planerade utbyggnaden i Nacka ska ske i de västra delarna med tät bebyggelse nära Stockholms innerstad är det lätt och lämpligt att förse den med god kollektivtrafik. Detsamma gäller hamnområdena och Hjorthagen. Vägverkets främsta uttalade skäl att åter börja utreda Österleden är därför svagt underbyggt.
Det myckna talet om att avlasta innerstan med Österleden är heller inte mycket att hurra för. Erfarenhetsmässigt vet vi att ringleder inte bara ökar biltrafiken totalt utan att de också underlättar resandet till centrum, som är målet för det stora antalet resor från ytterstad och kranskommuner. Nya trafikproppar kommer att uppstå, och på gator där trafiken kan tänkas minska sker en påfyllnad av ny trafik om svängrummet ökar. Så inget tyder på att Österleden kommer att öka framkomligheten i innerstan och förbättra miljön där.

Fyrstegsprincipen:
Vägverket säjer sig utreda i fyra steg enligt krav från regeringen. Med detta menas rimligen att man tar ett steg i sänder i den mån alla fyra stegen behöver tas.

Steg ett: “Kan behovet av transporter minskas?” Ja, menar vi, man kan minska avstånden genom att bygga tätare och planera olika verksamheter så att resandet minimeras.
Steg två: “Kan det befintliga vägnätet utnyttjas bättre?” Ja, menar vi, genom en utbyggd kollektivtrafik och att underlätta för cyklismen t ex. Och genom trängselavgifter, så klart.
Steg tre: “Kan problemen lösas genom successiva förbättringar av det nuvarande vägnätet“? Ja, menar vi, där så krävs, vilket blir oerhört mycket billigare än motorvägstunnlar.
Steg fyra: “Först i det fjärde steget diskuteras en utbyggnad av vägsystemet“. Vi kan av förstudien inte utläsa annat än att Vägverket gör ett krumsprång och börjar direkt med det fjärde steget. Är regering och riksdag, som sagt ja till fyrstegsprincipen, underrättade?

Kostnader:
Tidigare beräknades Österleden kosta 8.5 miljarder. Senaste budet från Vägverket är 13 miljarder. Erfarenheterna säjer att projekterade kostnader ökar under utredningsstadiet. Var notan slutar är alltså osäkert. Det är under alla förhållanden helt oacceptabelt att gräva ner så mycket pengar i ett projekt som av allt att döma är mer samhällsskadligt än samhällsnyttigt. Förstudien bör bara av detta skäl avbrytas snarast.

I samförstånd?
Enligt den glättade och påkostade broschyren, som ska “sälja” Österledsprojektet sägs förstudien ha startats i samförstånd med Stockholms stad och Nacka kommun. Vid samråden har detta preciserats som att samrådet skett på högsta nivån i både Nacka, Stockholm och Lidingö. Att Nackas moderata kommunledning med den notoriska bilvurmaren Erik Langby i spetsen applåderar Vägverkets initiativ finns ingen anledning att betvivla. Ej heller att det likaledes moderatledda Lidingö har något att invända. Däremot förnekar den politiska ledningen i Stockholm att den är inbegripen i något slags samförstånd. Detsamma gör stadsdirektören Bosse Sundling. Vi kan inte se det som annat än ett medvetet försök att vilseföra samrådsdeltagarna. Också detta är skäl nog att omedelbart avbryta allt vidare utredande.

Varför nu?
Inga skäl att bygga Österleden har tillkommit sedan den begravdes i samband med att en stark folklig opinion spräckte Dennispaketet. Argumenten för att minska, inte öka, storstadsbilismen har däremot vuxit. Frågan är då varför Vägverket nu aktualiserat detta orealistiska projekt? Kanske är tidpunkten vald för att dra nytta av den väldiga PR-satsningen inför öppnandet av Söderleden och den därpå följande invigningen, som skedde med en pompa och ståt som vi inte sett maken till sen kungen kröntes. Eller hänger det kanske samman med att Vägverkets överdimensionerade planeringsresurser måste ha något i händerna för att inte riskera att få minskade anslag? Kanske är det så utstuderat att Vägverket väcker frågan nu för att sen kunna backa för att blidka den kritiska opinionen mot Förbifart Stockholm? Kanske är det den framgångsrika filmatiseringen av Tolkiens “Sagan om Ringen” som inspirerat? Låt i så fall projektet förbli en saga!

Stockholm 25.11.04
Alternativ Stad,