Tätare gatukorsningar ger säkrare gator

Under 60-, 70-, 80- och 90-talen försökte man få ner trafikolyckorna genom trafikseparering. Man la ner en massa pengar på förbifarter, planskilda korsningar och särskilda gång- och cykelbanor och skapade i förbigående en massa barriärer för gående som krånglade till livet för oss. Men nu förefaller det som att allt var förgäves.

Tidningen New Urban News refererar i sitt januarinummer 2009 till en undersökning av amerikanska städer där man finner att ju mer trafikseparering desto värre trafikolyckor. De trafiksäkraste städerna är de traditionella, med gator, små kvarter och täta gatukorsningar. Trafikseparerade städer är upp till fyra gånger dödligare än icke trafikseparerade.

Orsaken är helt enkelt att man kör försiktigare och långsammare om man hela tiden riskerar att drabbas av korsande trafik.

Upptäckten stämmer också väl ihop med faktumet att antalet trafikdödade per miljon invånare alltid har varit lägre i Norge än i Sverige, trots de smala, krokiga vägarna i Norge.

Någon motsvarande undersökning av svenska städer känner vi inte till.